มาตรฐานและการรับรองในการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง

ในยุคที่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างมาก ธุรกิจของ P S M Plasitech ได้นำเสนอการผลิต เม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง จากขยะพลาสติกหรือพลาสติกที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เราจึงได้ดำเนินการทวนสอบและขอการรับรองมาตรฐานต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจใน ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกรีไซเคิล ของเรา

P S M Plasitech Standard and Certificate

ความสำคัญของมาตรฐานและการรับรอง

การได้รับมาตรฐานและการรับรองจากองค์กรที่มีชื่อเสียงไม่เพียงแต่ยืนยันถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การมีมาตรฐานที่ชัดเจนยังช่วยให้การดำเนินงานของเราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงในการผลิต และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก

มาตรฐาน ISO 9001:2015

มาตรฐาน ISO 9001:2015 เป็นมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก การที่ P S M Plasitech ได้รับการรับรองนี้แสดงถึงการมีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกรีไซเคิลมีคุณภาพสูงสุดและตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

ประโยชน์ของการมี ISO 9001:2015

 • เพิ่มความไว้วางใจจากลูกค้า
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน
 • ลดข้อผิดพลาดและของเสียในการผลิต
 • เพิ่มโอกาสในการขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เอกสารรับรอง ISO 9001:2015 ของ P S M Plasitech
มาตรฐาน ISO 9001:2015 สำหรับการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง

มาตรฐาน ISO 9001:2015 เป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของเราในการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล ของ P S M Plasitech


มาตรฐาน TCAS-9: การตรวจสอบย้อนกลับ

มาตรฐาน TCAS-9 เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบย้อนกลับในกระบวนการรีไซเคิลพลาสติก (Traceability) ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการรับรองความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ การที่ P S M Plasitech ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้แสดงถึงความสามารถในการติดตามและตรวจสอบวัตถุดิบพลาสติกตลอดกระบวนการผลิต ตั้งแต่ขั้นตอนการรับวัตถุดิบ การผลิต จนถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์ถึงมือลูกค้า

ข้อดีของการตรวจสอบย้อนกลับ

 • สามารถระบุและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
 • เพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการผลิต
 • สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและผู้บริโภค
 • ช่วยในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำหนดของอุตสาหกรรม

การรับรองสัดส่วนของวัสดุรีไซเคิล (Post Consumer Recyclate Content)

การรับรองสัดส่วนของวัสดุรีไซเคิล (Post Consumer Recyclate Content) เป็นการยืนยันถึงการใช้วัสดุรีไซเคิลในกระบวนการผลิตของเรา ซึ่งเป็นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และเป็นการลดปริมาณขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อม P S M Plasitech ได้รับการรับรองนี้เพื่อยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบจากการผลิตพลาสติก

ประโยชน์ของการใช้วัสดุรีไซเคิล

 • ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 • ลดปริมาณขยะที่ถูกส่งไปยังหลุมฝังกลบ
 • ส่งเสริมการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่
 • ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตใหม่
สัดส่วนพลาสติกรีไซเคิล ของ P S M Plasitech Group
การรับรองสัดส่วนของวัสดุรีไซเคิล (Post Consumer Recyclate Content)

การรับรอง PCR Content เป็นหลักฐานที่ยืนยันว่าเม็ดพลาสติกรีไซเคิลของเรามีสัดส่วนของวัสดุรีไซเคิลที่ชัดเจนและเป็นไปตามข้อกำหนดสากล


Global Recycle Standard (GRS)

Global Recycle Standard (GRS) เป็นมาตรฐานสากลที่ใช้ในการยืนยันการใช้วัสดุรีไซเคิลในผลิตภัณฑ์ การได้รับการรับรอง GRS แสดงถึงความมุ่งมั่นของ P S M Plasitech ในการใช้วัสดุรีไซเคิลอย่างยั่งยืน และเป็นการยืนยันถึงความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือในกระบวนการผลิต

หลักการของ GRS

 • การรับรองความถูกต้องของวัสดุรีไซเคิล
 • การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบแรงงานและสิทธิมนุษยชน
 • การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต
 • การรับรองความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทาน

การขอรับรอง Carbon Footprint ของผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง

การขอรับรอง Carbon Footprint ของผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงเป็นการยืนยันถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นการสนับสนุนการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ P S M Plasitech มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีส่วนในการลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การลด Carbon Footprint มีความสำคัญอย่างไร

 • ช่วยลดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศโลก
 • ส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรในด้านความยั่งยืน
 • สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้บริโภค
 • ช่วยในการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม
เอกสารรับรอง Carbon Footprint ในการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล คุณภาพสูง
Carbon Footprint ของผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง (CFP)

การขอรับรอง Carbon Footprint เป็นการยืนยันว่าเรามีการวัดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล

P S M Plasitech ภูมิใจที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเหล่านี้ และยึดมั่นในการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล หากคุณสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานและการรับรองของเรา สามารถติดต่อเราได้ที่ psmplasitech.com

พี เอส เอ็ม พลาสิเทค กรุ๊ป คือ โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล

“สร้างสรรค์นวัตกรรม เม็ดพลาสติกรีไซเคิล เพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมไทย”

Message us