รู้จักเม็ดพลาสติกรีไซเคิล

เม็ดพลาสติกรีไซเคิล ( recycled plastic ) ทางเลือกของวัตถุดิบที่ใช้ในการสรรสร้างผลิตภัณฑ์พลาสติก ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยังช่วยประหยัดต้นทุนการผลิตเมื่อเทียบกับการใช้เม็ดพลาสติกบริสุทธิ์ โดยทางเราสามารถผลิตตามสเปคความต้องการใช้งานของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่แข็งแรง ทนทานและลดปัญหาขยะพลาสติกอีกทางหนึ่งด้วย

เม็ดพลาสติกรีไซเคิล ( recycled plastic ) คุณภาพสูง นวัตกรรมเฉพาะของทาง PSM Plasitech ที่ผ่านการทดสอบคุณสมบัติและควบคุมคุณภาพด้วยเครื่องมือทดสอบเฉพาะทาง ประกอบกับประสบการณ์ในการคอมพาวด์เม็ดพลาสติกรีไซเคิล มากกว่า 20 ปี

เม็ดพลาสติกรีไซเคิล (recycled plastic) เราใช้วิธีอะไรในการพัฒนา เม็ดพลาสติก Recycle คุณภาพสูง

เพื่อรองรับความต้องการในการใช้งานทางอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลาย เราใช้องค์ความรู้ในกระบวนการผสมวัตถุดิบพลาสติกรีไซเคิลหลากหลายคุณสมบัติ (Blending) โดยใช้วิธีการรีไซเคิลแบบทางกล (Mechanical Recycling) ร่วมกับการใช้สารเติมแต่งทางโพลิเมอร์ (Polymer Additive) ต่างๆ เหล่านี้ 

 1. สารปรับสภาพพลาสติก (Plasticizer)
 2. สารปรับปรุงคุณสมบัติการรับแรงกระแทก (Impact modifier) 
 3. สารฟิลเลอร์ (Filler)
 4. สารคงสภาพ (Stabilizer) 
 5. สารต้านการเกิดปฏิกิริยา ออกซิเดชั่น (Anti-oxidant)
 6. สารหล่อลื่น (Lubricant)
 7. ผงสี ( pigment ) 
 8. สารข่วยในกระบวนการ (Processing aid) เป็นต้น

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ เม็ดพลาสติก ของทาง P S M Plasitech ได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ผลิตภัณฑ์พลาสติกชั้นแนวหน้าต่างๆมากมาย ในการเลือกใช้เป็นวัตถุดิบเม็ดพลาสติก เพื่อใช้ทดแทนเม็ดพลาสติกบริสุทธิ์ (virgin) จากทาง PTTGC SCGC IRPC 

นอกจากนี้แล้วเมื่อพิจารณาตามแนวทางของเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งมีความจำเป็นต้องพิจารณาถึงการนำกลับมารีไซเคิล เพื่อใช้งานได้ในรอบการผบิตถัดไปอีกด้วย โดยเม็ดพลาสติกรีไซเคิล แบรนด์ Un-virgin ของทาง P S M Plasitech ถูกออกแบบมาให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับ (Tracability) ถึงองค์ประกอบของวัตถุดิบในการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล และกระบวนการผลิต ตามมาตรฐานการตรวจสอบย้อนกลับแห่งชาติ หมายเลข 9 (มตช.-9) [มตช.-9 คือ อะไร(Internal link ไปบทความ)] ทำให้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ถูกขึ้นรูปโดยใช้วัตถุดิบ แบรนด์ Un-virgin นั้น เมื่อสิ้นอายุการใช้งานแล้ว (End-of-life) สามารถถูกนำกลับมารีไซเคิลตามมาตรฐานสากลได้เป็นอย่างดี 

โดยการนำขยะพลาสติกเหล่านี้มารีไซเคิลใหม่ สามารถรองรับการใช้กระบวนการรีไซเคิลได้ทั้ง 4 กระบวนการ กล่าวคือ

 • การรีไซเคิลแบบปฐมภูมิ (Primary recycling) เป็นการรีไซเคิลที่เกิดขึ้นในกระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก โดยการนำเศษพลาสติก (Scrap) ที่บดย่อยจากชิ้นงานที่ด้อยคุณภาพ นำกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต
 • การรีไซเคิลแบบทุติยภูมิ (Secondary recycling) เป็นการรีไซเคิลที่เกิดขึ้น โดยการนำขยะพลาสติกมาผ่านกระบวนการคัดแยก ทำความสะอาด และผ่านกระบวนการรีไซเคิลทางกล (Mechanical Recycling)
 • การรีไซเคิลแบบตติยภูมิ (Tertiary recycling) เป็นกระบวนการรีไซเคิลทางเคมี (Chemical recycling) โดยเป็นการทำปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชั่นแบบย้อนกลับ (Depolymerization) เพื่อให้ได้สารที่เป็นมอนอเมอร์ (Monomer) ซึ่งมีความบริสุทธิ์ปราศจากสารเจือปน (Impurities) และนำมาผ่านกระบวนการ Polymerization อีกครั้ง เพื่อให้ได้เม็ดพลาสติกที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับเม็ดพลาสติกบริสุทธิ์ 
 • การรีไซเคิลแบบจตุภูมิ (Quaternary recycling) เป็นกระบวนการรีไซเคิลแบบไพโรไรซิล (Pyrolysis) ซึ่งผลผลิตที่ได้จะเป็นเชื้อเพลิง หรือนำ้มัน ซึ่งสามารถถูกนำมาใช้เป็นพลังงานได้

พี เอส เอ็ม พลาสิเท็ค กรุ๊ป Innovation of Plastics Compounding ผู้อยู่เบื้องหลังแบรนด์ผลิตภัณฑ์พลาสติกชั้นแนวหน้าของประเทศไทยหลากหลายแบรนด์ในแวดวงอุตสาหกรรม ภายใต้วัตถุประสงค์ส่งเสริมพฤติกรรมอันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะพลาสติกและยังช่วยลดต้นทุนการผลิต ด้วยการใช้งานเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง

นอกจากนี้เม็ดพลาสติกรีไซเคิล Un-virgin ของทาง P S M Plasitech ยังเหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ หลายชนิด  อาทิ 

 • อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
 • อุปกรณ์สำหรับยานยนต์
 • กระเป๋า 
 • ถุง
 • ขวดพลาสติก
 • เป็นต้น

เม็ดพลาสติกรีไซเคิล นอกจากจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังมีคุณภาพสูง และมีราคาถูกกว่าเม็ดพลาสติกบริสุทธิ์ และยังได้การยอมรับเป็นวงกว้างในการเลือกใช้งานเช่นเดียวกัน

Message us