มาตรฐาน TCAS-9 (มตช.-9) การตรวจสอบย้อนกลับ สำหรับการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง

มาตรฐาน TCAS-9: การตรวจสอบย้อนกลับ ของ P S M Plasitech
มาตรฐาน TCAS-9: การตรวจสอบย้อนกลับ ของ P S M Plasitech

ความสำคัญของมาตรฐาน TCAS-9 (มตช.-9)

 • การรับรองการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability): TCAS-9 เป็นมาตรฐานที่ช่วยให้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาและกระบวนการผลิตของวัสดุพลาสติกรีไซเคิลได้อย่างละเอียด
 • การสร้างความโปร่งใส: การตรวจสอบย้อนกลับช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตมีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

ข้อกำหนดและแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐาน TCAS-9 (มตช.-9)

 • การเก็บข้อมูลแหล่งที่มาของวัตถุดิบ : การบันทึกข้อมูลแหล่งที่มาของขยะพลาสติกและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต และการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและสามารถเข้าถึงได้ง่าย
 • การติดตามกระบวนการผลิต : การบันทึกข้อมูลทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิต ตั้งแต่การรับวัตถุดิบ การผลิต การตรวจสอบคุณภาพ จนถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์ และการใช้เทคโนโลยีในการติดตามและตรวจสอบกระบวนการผลิตแบบเรียลไทม์
 • การจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ : การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบย้อนกลับ และการใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตและการจัดการวัตถุดิบ
 • การรายงานและการตรวจสอบ : การสร้างรายงานการตรวจสอบย้อนกลับที่ชัดเจนและครบถ้วน และการตรวจสอบและรับรองข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประโยชน์ของการมี TCAS-9 (มตช.-9)

 • เพิ่มความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ : การตรวจสอบย้อนกลับช่วยให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและมีแหล่งที่มาที่ชัดเจน
 • ลดความเสี่ยงในการผลิต : การตรวจสอบและติดตามกระบวนการผลิตช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาดและของเสีย
 • การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำหนด : การมีมาตรฐานการตรวจสอบย้อนกลับช่วยให้การผลิตเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อกำหนดของอุตสาหกรรม
 • ส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง : การวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบย้อนกลับช่วยให้สามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างต่อเนื่อง

กระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลตามมาตรฐาน TCAS-9 (มตช.-9)

 • การรับวัตถุดิบรีไซเคิล : การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลแหล่งที่มาของวัตถุดิบรีไซเคิล และการคัดเลือกและตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต
 • กระบวนการผลิต : การบันทึกข้อมูลทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ การผลิต การตรวจสอบคุณภาพ ไปจนถึงการบรรจุและส่งมอบ และการใช้เทคโนโลยีในการติดตามและตรวจสอบกระบวนการผลิต
 • การตรวจสอบคุณภาพ : การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต และการบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพเพื่อการปรับปรุง
 • การจัดการข้อมูล : การจัดเก็บข้อมูลการตรวจสอบย้อนกลับอย่างเป็นระบบและปลอดภัย และการใช้ข้อมูลในการรายงานและการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เอกสารรับรองการทวนสอบด้วยตนเอง TCAS-9 (มตช.-9) ของ P S M Plasitech

มาตรฐาน TCAS-9: การตรวจสอบย้อนกลับ ของ P S M Plasitech
มาตรฐาน TCAS-9 (มตช-9) : การตรวจสอบย้อนกลับ ของ P S M Plasitech

P S M Plasitech ภูมิใจที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน TCAS-9 ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของเราในการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล การตรวจสอบย้อนกลับช่วยให้กระบวนการผลิตของเรามีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและผู้บริโภค

Message us