การรับรองสัดส่วนของวัสดุรีไซเคิล (Post Consumer Recyclate Content) สำหรับการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง

Recycled Plastic Pellet PCR Content
ตรารับรอง สัดส่วนพลาสติกรีไซเคิล ของผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกรีไซเคิล ของ P S M Plasitech Group

ความสำคัญของการรับรองสัดส่วนของวัสดุรีไซเคิล (Post Consumer Recyclate Content)

 • การยืนยันการใช้วัสดุรีไซเคิล: การรับรองนี้เป็นหลักฐานที่ยืนยันว่าเม็ดพลาสติกรีไซเคิลของเรามีสัดส่วนของวัสดุรีไซเคิลที่ชัดเจนและเป็นไปตามข้อกำหนด
 • การสนับสนุนความยั่งยืน: ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ลดการใช้วัสดุจากทรัพยากรธรรมชาติ และลดปริมาณขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อม

ข้อกำหนดและแนวทางการปฏิบัติตามการรับรองสัดส่วนของวัสดุรีไซเคิล

 • การคัดเลือกและรับวัสดุรีไซเคิล : คัดเลือกวัสดุรีไซเคิลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ และการตรวจสอบคุณภาพของวัสดุรีไซเคิลก่อนนำเข้าสู่กระบวนการผลิต
 • การจัดการและบันทึกข้อมูล : การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสัดส่วนของวัสดุรีไซเคิลที่ใช้ในกระบวนการผลิต จนถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์ และการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้
 • กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ : การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล และการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอนของการผลิต
 • การรายงานและการตรวจสอบ : การจัดทำรายงานเกี่ยวกับสัดส่วนของวัสดุรีไซเคิลในผลิตภัณฑ์ และการตรวจสอบและรับรองข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประโยชน์ของการรับรองสัดส่วนของวัสดุรีไซเคิล

 • เพิ่มความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ : สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าผลิตภัณฑ์มีการใช้วัสดุรีไซเคิลจริงและมีคุณภาพสูง
 • สนับสนุนความยั่งยืนและการรักษาสิ่งแวดล้อม : ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะพลาสติก และส่งเสริมการใช้วัสดุรีไซเคิลและการนำกลับมาใช้ใหม่
 • เพิ่มโอกาสทางการตลาด : การรับรองสัดส่วนของวัสดุรีไซเคิลช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม
 • การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำหนด : การมีการรับรองสัดส่วนของวัสดุรีไซเคิลช่วยให้การผลิตเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อกำหนดของอุตสาหกรรม

กระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลตามการรับรองสัดส่วนของวัสดุรีไซเคิล

 • การรับวัสดุรีไซเคิล : การคัดเลือกและรับวัสดุรีไซเคิลที่มีคุณภาพจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ และการตรวจสอบคุณภาพของวัสดุรีไซเคิลก่อนนำเข้าสู่กระบวนการผลิต
 • กระบวนการผลิต : การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล และการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต
 • การตรวจสอบคุณภาพ : การตรวจสอบและทดสอบสัดส่วนของวัสดุรีไซเคิลในผลิตภัณฑ์ และการบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบเพื่อการปรับปรุง
 • การจัดการข้อมูล : การจัดเก็บข้อมูลการตรวจสอบย้อนกลับอย่างเป็นระบบและปลอดภัย และการใช้ข้อมูลในการรายงานและการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เอกสารรับรองรับรองสัดส่วนของวัสดุรีไซเคิล (PCR Content) ของ P S M Plasitech

สัดส่วนพลาสติกรีไซเคิล ของ เม็ดพลาสติกรีไซเคิล P S M Plasitech Group
การรับรอง สัดส่วนพลาสติกรีไซเคิล (PCR Content ของ P S M Plasitech Group)

P S M Plasitech ภูมิใจที่ได้รับการรับรองสัดส่วนของวัสดุรีไซเคิล (Post Consumer Recyclate Content) ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของเราในการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล การรับรองนี้ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและผู้บริโภคว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Message us