รู้จักกับ P S M Plasitech ผู้ผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล แบรนด์ Un-virgin

ผู้ผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอส เอ็ม พลาสิเทค กรุ๊ป (P S M Plasitech Group) ผู้ผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกคอมพาวด์รีไซเคิล คุณภาพสูง แบรนด์ “Un-virgin” ด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาสูตรด้านการผลิตพลาสติกรีไซเคิล ยาวนานกว่า 30 ปี ประกอบกับความสามารถในการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบเศษพลาสติกรีไซเคิลที่มีคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพในทุกล๊อตการผลิต ทำให้เม็ดพลาสติกคอมพาวด์ รีไซเคิล Un-virgin จึงได้รับการยอมรับจากแบรนด์ผลิตภัณฑ์พลาสติกชั้นนำในประเทศไทยหลากหลายแบรนด์

มาตรฐานที่เรายึดมั่นในการผลิต เพื่อส่งมอบคุณค่าสูงสุดของเม็ดพลาสติก คอมพาวด์ Un-virgin สู่ลูกค้าของเรา

ในการผลิตและพัฒนาเม็ดพลาสติก คอมพาวด์รีไซเคิลนั้น การที่จะได้มาซึ่งเม็ดพลาสติกที่มีคุณภาพ และความเชื่อมั่นจากทางลูกค้า ทาง P S M Plasitech เรายึดแนวทางปฏิบัติแห่งความเป็นเลิศในการผลิต ดังนี้

 1. ด้านความต่อเนื่องวัตถุดิบ : ทางบริษัทมีการติดต่อซื้อเศษ scrap พลาสติกรีไซเคิลจาก Supplier กว่า 20 ราย ทั่วประเทศไทย จึงทำให้ลูกค้าของทาง P S M Plasitech นั้น มีวัตถุดิบเม็ดพลาสติก คอมพาวด์รีไซเคิลใช้ตลอดทั้งปี โดยไม่เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบ
 2. ด้านการผลิตที่ใส่ใจในคุณภาพ : ถึงแม้ว่าทางเราจะมีการนำเข้า วัตถุดิบพลาสติกรีไซเคิล หลายชนิดจากหลากหลาย Supplier ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น สิ่งนี้ไม่ได้เป็นอุปสรรค์ต่อการควบคุมคุณภาพในการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลแต่อย่างใด เนื่องจากทางเรามีการควบคุมคุณภาพ โดยใช้เครื่องมือทดสอบคุณสมบัติ (ลิงค์ไปหน้าเครื่องมือทดสอบคุณสมบัติพลาสติก) ของพลาสติก และองค์ความรู้ในการผสมพลาสติกหลากหลายชนิดเข้าด้วยกัน (Blending) จึงทำให้ได้ผลผลิต เม็ดพลาสติกคอมพาวด์ รีไซเคิล ที่มีคุณสมบัติตามที่ลูกค้าต้องการ และมีคุณภาพที่สม่ำเสมอในทุกๆรอบการผลิต
 3. ความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ : ในการใช้งานเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงนั้น การตรวจสอบย้อนกลับในกระบวนการผลิตมีความสำคัญ เพื่อเป็นการบ่งบอกถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบพลาสติกรีไซเคิล สารเคมี สารเติมแต่งต่างๆที่ใช้ในการผลิต ซึ่งในปี 2565 นี้ ทางสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการออกมาตรฐานการตรวจสอบย้อนกลับในกลุ่มพลาสติกรีไซเคิลขึ้นมา โดยเรียกสั้นๆว่า มตช. 9 (ลิงค์ไป มาตรฐาน มตช. คืออะไร) ซึ่งทาง P S M Plasitech Group ได้มีการนำมาตรฐานนี้ มาใช้ในการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ของทางบริษัทเป็นที่เรียบร้อย
 4. การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูล และองค์ความรู้แก่ลูกค้า : ในการใช้งานเม็ดพลาสติกรีไซเคิล เพื่อทดแทนเม็ดพลาสติกบริสุทธิ์นั้นจะต้องอาศัยความรู้ ความชำนาญ และเทคนิคต่างๆในการปฏิบัติงาน ซึ่งตรงจุดนี้ ทาง P S M Plasitech สามารถให้คำแนะนำและความรู้กับลูกค้าได้ เพื่อลดความยุ่งยากซับซ้อนในการปฏิบัติงาน และเพื่อให้การใช้งานเม็ดพลาสติก compound recycle ของทาง P S M Plasitech เกิดประโยชน์สูงสุด

P S M Plasitech เข้าร่วมโครงการกับภาครัฐบาล เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ เกี่ยวกับเม็ดพลาสติกรีไซเคิล อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

 • ปี 2558 – โครงการนำร่อง การประเมินค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint : CFP) เม็ดพลาสติกรีไซเคิลของอุตสาหกรรมส่งออก โดยความร่วมมือกับ องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) (TGO) P S M Plasitech ได้มีการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ คือ อะไร) ของผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก คอมพาวด์ รีไซเคิล เป็นรายแรกของประเทศไทย ทั้งหมด 5 รายการด้วยกัน คือ
  • เม็ดพลาสติก Compound Recycled PP Milky white 
  • เม็ดพลาสติก Compound Recycled PP marina white
  • เม็ดพลาสติก Compound Recycled PP Blue gray
  • เม็ดพลาสติก Compound Recycled PP Black
  • เม็ดพลาสติก Compound Recycle PP Red

คุณค่าทางธุรกิจ (Value Proposition)

ทางเรามีการเก็บข้อมูลของ Carbon Footprint ในกระบวนการผลิตแบบ cradle-to-gate (B2B scope) โดยทางเราสามารถส่งต่อข้อมูลส่วนนี้ให้กับทางลูกค้าที่ต้องการข้อมูล Carbon Footprint เพื่อนำไปศึกษา และใช้เป็นข้อมูลในการระบุปริมาณ Carbon Footprint ของผลิตภัณฑ์ แบบ cradle-to-cradle ได้

 • ปี 2563 – Challenge Project by DIProm โดยความร่วมมือกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม Business Model Canvas (BMC) for Recycled Polypropylene Compound Using in Automotive Industry

คุณค่าทางธุรกิจ (Value Proposition)

โมเดลธุรกิจสำหรับการพัฒนา เม็ดพลาสติกรีไซเคิล คุณภาพสูง สำหรับงานชิ้นส่วนพลาสติก ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ของประเทศไทย

 • ปี 2565 – Creative DIPROM in Circular Economy โดยความร่วมมือกับ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พัฒนาต้นแบบ เม็ดพลาสติก PCR Compound จากขยะพลาสติก

คุณค่าทางธุรกิจ (Value Proposition)

ต้นแบบ เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PP ซึ่งผลิตจากวัตถุดิบขยะพลาสติก สำหรับการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ของประเทศไทย

 • ปี 2565 – Design for Circular Economy Project โดยความร่วมมือกับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTECH by NSTDA) พัฒนาต้นแบบ เม็ดพลาสติก PCR Compound คุณภาพสูง 

คุณค่าทางธุรกิจ (Value Proposition)

ต้นแบบ เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PP คุณภาพสูงซึ่งผลิตจากวัตถุดิบขยะพลาสติก สำหรับการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ของประเทศไทย

ทาง P S M Plasitech ผู้ผลิตเม็ดพลาสติก Recycle แบรนด์ Un-virgin เราได้กำหนดทิศทางการดำเนินงานและแผนกลยุทธ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาเม็ดพลาสติก รีไซเคิล ให้มีคุณภาพและคุณสมบัติฟังก์ชั่นการใช้งานให้เทียบเคียงกับเม็ดพลาสติก Virgin และยังสามารถทำการ Customize ให้มีคุณสมบัติตามที่ลูกค้าต้องการได้

โดยทางเรามีความเชี่ยวชาญในการควบคุมคุณภาพ และตรวจสอบคัดสรรวัตถุดิบสำคัญ อันเป็นหัวใจหลักเพื่อให้เม็ดพลาสติกแต่ละล๊อตการผลิตนั้นมีคุณภาพที่สม่ำเสมอ สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PSM Plasitech ผ่านกระบวนการผลิตและควบคุมอย่างใกล้ชิดโดยผู้เชี่ยวชาญและทีมงานมากประสบการณ์ ผลิตด้วยเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่เฉพาะเจาะจงของ P S M Plasitech Group สามารถจัดส่งเม็ดพลาสติกได้อย่างต่อเนื่อง จึงมั่นใจได้ว่าปัญหาการขาดแคลน (Shortage) จะไม่เกิดขึ้นกับทางลูกค้าอย่างแน่นอน

นอกจากนี้แล้ว เรายังพร้อมด้วยบุคลากรสำคัญ ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านเม็ดพลาสติกรีไซเคิล จึงทำให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ คุ้มค่า ราคาถูกกว่าเม็ดพลาสติก Virgin พร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้งาน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอส เอ็ม พลาสิเทค กรุ๊ป เชี่ยวชาญด้านเม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่หลากหลายแบรนด์ให้ความไว้วางใจ

 • คุณภาพเป็นสำคัญ
 • ลดความยุ่งยากในการควบคุมต้นทุนการผลิตจากราคาที่เปลี่ยนแปลง
 • ลดปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในบางช่วงเวลา
 • ลดปัญหาการปนเปื้อนของสารเคมีหรือโลหะหนัก
Message us