พี เอส เอ็ม พลาสิเทค กรุ๊ป โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล คุณภาพสูง

ความมุ่งมั่นตั้งใจของ พี เอส เอ็ม พลาสิเทค กรุ๊ป (Vision)

พี เอส เอ็ม พลาสิเทค กรุ๊ป คือ โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล

“สร้างสรรค์นวัตกรรม เม็ดพลาสติกรีไซเคิล เพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมไทย”

ภารกิจสำคัญของ พี เอส เอ็ม พลาสิเทค กรุ๊ป (Missions)

  • พัฒนาเม็ดพลาสติกคอมพาวด์รีไซเคิล ให้มีคุณภาพและคุณสมบัติ เทียบเท่า เม็ดพลาสติกบริสุทธ์ (Virgin)
  • ส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน ของทางภาครัฐ โดยการพัฒนาการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบหลัก ในการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล คุณภาพสูง
  • มีส่วนร่วมในการช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในวงจรชีวิต ของผลิตภัณฑ์พลาสติก

Mission statement

จากภารกิจข้างต้น ในปี 2564 ที่ผ่านมาทาง พี เอส เอ็ม พลาสิเทค กรุ๊ป ได้ผลิต เม็ดพลาสติกรีไซเคิล คุณภาพสูง แบรนด์ Un-virgin โดยสร้างคุณค่าต่อ ภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ดังนี้

  1. ช่วยลูกค้าประหยัดต้นทุนในการผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก มูลค่ากว่า… จากการใช้เม็ดพลาสติก รีไซเคิล คุณภาพสูง Un-virgin แทนเม็ดพลาสติกบริสุทธิ์ (Virgin)
  2. นำเศษพลาสติกจากทั้งภาคอุตสาหกรรม (Post-Industrial Recyclate : PIR) และภาคครัวเรือน (Post-Consumer Recyclate : PCR) กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ปริมาณกว่า … เป็นการปัญหาการจัดการขยะ ในประเทศ
  3. ช่วยลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก สู่บรรยากาศ ปริมาณ กว่า kgco2e จากการที่กลุ่มลูกค้าใช้ เม็ดพลาสติก รีไซเคิลในการผลิต เพื่อทดแทน เม็ดพลาสติกบริสุทธิ์

เรายังคงมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมทางด้านการผลิตเม็ดพลาสติกคุณภาพสูง เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมในประเทศไทย ชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ของประเทศไทย

จากธุรกิจครอบครัวแปรรูปขยะพลาสติก สู่ผู้สรรสร้างนวัตกรรม เม็ดพลาสติกรีไซเคิล ให้กับเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์พลาสติกชั้นแนวหน้าของเมืองไทย

ในปี 2530 คุณ ประยูร วาณิชธนศรี ได้ริเริ่มทำธุรกิจแปรรูปขยะพลาสติก ให้เป็นเม็ดพลาสติกเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตข้าวของเครื่องใช้ภายในครัวเรือนที่เป็นพลาสติก อาทิเช่น ถังกะละมัง เก้าอี้ โดยถือเป็นยุคแรกๆของการใช้เม็ดพลาสติกรีไซเคิล ในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยในยุคแรกๆนี้ ทางเราเน้นไปที่การผลิตไปที่ เม็ดพลาสติกรีไซเคิลประเภท PP และ PE

จนกระทั่งปี 2543 จากธุรกิจครอบครัวเล็กๆ ได้ขยายเติบโตมีลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมมากขึ้น ทางคุณ ประยูร จึงได้ขยายผลิตภัณฑ์ไปสู่การผลิตเม็ดพลาสติกคอมพาวด์รีไซเคิล ที่พร้อมใช้งาน ทั้งยังสามารถผลิตตามคุณสมบัติและความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสี ความแข็ง ความเหนียว ซึ่งการคอมพาวด์ตามความต้องการของลูกค้านี้ ถือเป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้งานให้กับลูกค้าได้ดีทีเดียว และได้มีการขยายการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลไปยังประเภท PS และ ABS

เนื่องด้วยความต้องการ และคุณสมบัติในการใช้งานเม็ดพลาสติกของทางลูกค้าที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้ทางเราได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการผลิตเม็ดพลาสติกคอมพาวด์รีไซเคิล ที่มีความซับซ้อนและต้องนำสารเติมแต่งหลากหลายชนิด เข้ามาใช้ผสมในกระบวนการผลิต จึงทำให้ในช่วงเวลานี้จากกลุ่มลูกค้าที่แต่เดิมมีแต่กลุ่มข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือน ได้เกิดการขยายไปสู่กลุ่มบรรจุภัณฑ์ทางการเกษตร กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า และกลุ่มวัสดุก่อสร้าง

ในปี 2552 คุณ ฐิติพันธ์ วาณิชธนศรี ได้เข้ามารับช่วงต่อธุรกิจของครอบครัว และได้จัดตั้ง พีเอส เอ็ม พลาสิเทค กรุ๊ป (P S M Plasitech Group) ขึ้น โดยมุ่งเน้นในการผลิตเม็ดพลาสติกคอมพาวด์ รีไซเคิล คุณภาพสูง ประเภท PP PE PS และ ABS เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในกลุ่ม

โดยนอกเหนือจากเป้าหมายหลักในการเป็นวัตถุดิบเม็ดพลาสติกทางเลือก เพื่อการลดต้นทุนการผลิตให้กับลูกค้าแล้ว ทาง P S M Plasitech ยังตั้งเป้าหมายในการสร้างคุณค่าทางด้านความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้กับผลิตภัณฑ์พลาสติกของลูกค้าอีกด้วย

คุณค่าที่ P S M Plasitech ส่งมอบให้กับลูกค้า ตลอดระยะเวลาเกือบ 30 ปี

ตลอดระยะเวลาในการทำงานกับเม็ดพลาสติกรีไซเคิลมากว่า 30 ปี เราพบว่า ปัญหาที่เป็นอุปสรรคขัดขวางในการนำ เม็ดพลาสติก รีไซเคิลไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ คือ

  1. ปัญหาด้านการควบคุมคุณภาพของ เม็ดพลาสติก รีไซเคิล ที่ผลิตได้ในแต่ละล๊อตการผลิต
  2. ปัญหาด้านปริมาณและความต่อเนื่องของวัตถุดิบ เศษพลาสติกรีไซเคิล ในประเทศไทย
  3. ปัญหาความยุ่งยากในการใช้ เม็ดพลาสติก รีไซเคิล ในกระบวนการผลิต เพื่อแทนที่การใช้งาน เม็ดพลาสติกบริสุทธิ์ (Virgin)

จากปัญหาต่างๆที่เราได้พบเจอตลอดระยะเวลาการทำธุรกิจ และประสบการณ์ที่ได้รับจากลูกค้าจึงทำให้เรามุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้  เพื่อให้ เม็ดพลาสติกรีไซเคิล คุณภาพสูง แบรนด์ Un-virgin สามารถตอบโจทย์ความร้องการของลูกค้า และสามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติกขั้นสูง ในอุตสาหกรรมต่างๆได้

การพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง ของ พี เอส เอ็ม พลาสิเทค เพื่อตอบโจทย์ และยกระดับอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิล ของประเทศไทย

ทีมงานคุณภาพของ P S M Plasitech ผู้อยู่เบื้องหลังการพัฒนา เม็ดพลาสติก รีไซเคิล คุณภาพสูง

Link to other pages

Call to action

Message us